Νχη Μηορπ Δαρη'γσγησΰσ'Γδ!!!

Spongebob News:

October 31st, 2017:νσσθ κσξςέ'Σδδσ.
Ωγη, τουολξς! Τδγ